От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни Ес Ди Мотърс ООД  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Ес Ди Мотърс ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка със събирането и  обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2.ИНФОРМАЦИЯ  ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование :Ес Ди Мотърс ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 205108761
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл.328, вх.А, ет.3, ап.9
Адрес за упражняване на дейността: Гр. Габрово, ул. Никола Войновски 101А
Адрес за кореспонденция: Гр. Габрово, ул. Никола Войновски 101А
E-mail: office@sdmotors.bg
Телефон.: +359 897 872 001

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице („субект на данни“). Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни:
-име на фирмата/организацията
-лично и фамилно име на физическо лице
-информация за обратна връзка –  телефон и имейл адрес
-адрес – /в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните/

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – внос и  продажба на масла и смазочни материали, както и на всички други продукти и консумативи, свързани с оборудването на автосервиз.
Основанията за осъществяване на тези дейности са:
-Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/
-Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
-Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

-За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със:
-Регистрация за нашия безплатен бюлетин
-За информиране на промоции и нови продукти
-Предоставяне на оферти
-Сключване на договор